Privacyverklaring

AVG/GDPR

Lode Desender

Privacyverklaring

Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.desender.be, eigendom van LODE DESENDER BVBA
  en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden
  van een email, het maken van telefonisch contact, enzovoort)
 • op één of andere wijze gebruikt maakt van onze producten of diensten
 • op één of andere wijze met LODE DESENDER in interactie gaat via bepaalde andere verkoops- of marketingkanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, beurzen, social media, enzovoort);
 • deze Privacyverklaring expliciet accepteert

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

LODE DESENDER BVBA is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw
persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

 • Per post via: LODE DESENDER BVBA, Nieuwpoortse Steenweg 172, 8470 Gistel, België
 • Telefonisch op: +32 59 27 97 79
 • Per e-mail: sofie@desender.be
 • Via de website’s: www.desender.be

Verwerker

LODE DESENDER kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening t.a.v. u. Een
verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van LODE DESENDER uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze
verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

LODE DESENDER verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn
voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt LODE DESENDER volgende
categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

 • Uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens)
 • Financiële gegevens
 • Foto’s van uw woning
 • Kenmerken van uw woning

Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

LODE DESENDER verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele
  stappen tijdens uw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang van LODE DESENDER om u te kunnen helpen met haar diensten;
 • Omwille van de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

LODE DESENDER verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;
 • Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van offerte, facturatie en verlenen van ondersteuning/nazorg achteraf of het uitvoeren van onze diensten;
 • Om u op de hoogte te houden over onze producten, diensten, projecten of voor u interessant nieuws;

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en allen op instructie van LODE DESENDER handelen of bepaalde van onze
leveranciers afhankelijk van de aankoop die u plaatst, verwerkt LODE DESENDER uw persoonsgegevens uitsluitend voor
haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd
worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.

LODE DESENDER heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en
gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

LODE DESENDER bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii)
voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen
voordoen met betrekking tot de door LODE DESENDER geleverde diensten of producten (10-jarige aansprakelijkheid).

Welke rechten heeft u?

Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst LODE DESENDER u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en
LODE DESENDER te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw
persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt
uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om LODE DESENDER om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt.
Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk
geval kan door LODE DESENDER een administratieve kost worden aangerekend.

Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan
LODE DESENDER.

Recht op gegevenswissing

U hebt het recht LODE DESENDER te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer
zou bestaan in hoofde van LODE DESENDER om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • U bewijst dat LODE DESENDER uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot
  verwerken van uw gegevens;
 • U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

LODE DESENDER behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door LODE DESENDER werden verwerkt en LODE DESENDER
  heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • U bewijst dat de verwerking door LODE DESENDER onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
 • LODE DESENDER heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een
  rechtsvordering;
 • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6);

Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. LODE DESENDER zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan
opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan LODE DESENDER verstrekte gegevens in een gestructureerde,
gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een
andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst
– indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart LODE DESENDER dat u aan dergelijke
geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door LODE DESENDER uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt
onderworpen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan LODE DESENDER
te richten via één van de volgende kanalen:

 • Via aangetekend schrijven aan: LODE DESENDER BVBA, Nieuwpoortse Steenweg 172, 8470 Gistel, België
 • Via e-mail aan: sofie@desender.be

Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u de website van LODE DESENDER bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst
gedurende het gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring op onze websites.

Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.
Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze
link.

Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

LODE DESENDER heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen
waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze
Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting
van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge zijn bevoegd in geval van geschil.